Privacy

Dit privacyreglement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door HumanTotalCare B.V. (‘HumanTotalCare’). Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we onder andere het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

HumanTotalCare is een vernieuwende dienstverlener op het gebied van arbeid en gezondheid. Met medisch inzicht en advies, persoonsgerichte begeleiding en online support op het persoonlijk gezondheidsplatform my-care, vergroten wij de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Werkgevers bieden wij op het gezondheidsplatform we-care inzicht en onze professionals geven advies over hoe verzuim te verlagen, arbeidsrisico’s te verminderen, en de gezondheid, motivatie en competenties van werkenden te verbeteren. Zo maken wij werkend Nederland gezond. Onze 2.000 professionals werken met moderne technologieën en software, waarvan de meeste in-house zijn ontwikkeld door onze eigen software ontwikkelaars, researchers en data scientists. We maken gebruik van kunstmatige intelligentietechnieken die in onze systemen zijn geïntegreerd en al onze nieuwe systemen zijn datagedreven, met als doel gebruikers optimaal te ondersteunen in het bereiken van (regie op) duurzame inzetbaarheid.

In de uitvoering van haar dienstverlening verwerkt HumanTotalCare persoonsgegevens. In dit privacyreglement vertellen we welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en op welke grondslag.

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij verwerken en houden ons daarbij als vanzelfsprekend aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’)1. Dit betekent onder andere dat HumanTotalCare:

 • Je op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Persoonsgegevens alleen voor welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen.
 • Passende beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en diefstal.
 • Je informeert over jouw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door HumanTotalCare worden verwerkt.
 • Een Functionaris voor de Gegevensbescherming heeft aangesteld die de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens binnen onze organisatie bewaakt, toeziet op de nakoming van verplichtingen uit de AVG en fungeert als contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dit privacyreglement komt tot stand en wordt beheerd onder verantwoordelijkheid van de directie van HumanCapitalCare.

Verwerking van persoonsgegevens door HumanTotalCare

Gegevens van sollicitanten

Categorieën van persoonsgegevens
Als je bij HumanTotalCare solliciteert, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
 1. Voornaam
 2. Achternaam
 3. E-mail
 4. Woonplaats
 5. Telefoonnummer
 6. CV
 7. Motivatiebrief
Doeleinden
Bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt om de procedure van sollicitaties goed te laten verlopen, waaronder:
 • Contact opnemen voor het maken van een afspraak of het geven van een terugkoppeling.
 • Beoordelen van jouw profiel voor de functie waarvoor je hebt gesolliciteerd.
Grondslag
Indien je bij ons solliciteert, heeft HumanTotalCare een gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor een efficiënte sollicitatieprocedure.
Bewaartertmijn
Jouw persoonsgegevens worden vier weken nadat de vacature is vervuld verwijderd, tenzij je toestemming geeft om jouw persoonsgegevens langer te bewaren.

Beveiliging

Zorgvuldige beveiliging van jouw persoonsgegevens is zeer belangrijk. HumanTotalCare treft alle redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van jouw persoonsgegevens veilig te stellen.

Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zullen wij maatregelen treffen om de gevolgen voor jouw privacy zoveel mogelijk te beperken. Indien het incident dient te worden aangemerkt als een datalek dat een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkene(n), melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens en indien nodig bij de betrokkene(n).

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

HumanTotalCare verstrekt actief geen persoonsgegevens aan derden. Indien HumanTotalCare wel persoonsgegevens aan derden verstrekt, zullen wij daarvoor altijd voorafgaand toestemming vragen aan jou, tenzij dat niet hoeft volgens de wet.

Jouw rechten

Je hebt het recht om ons schriftelijk te verzoeken om:
 • Inzage in jouw persoonsgegevens. Je kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van jou verwerken. Indien dat het geval is, leggen wij je uit welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, op welke wijze wij dit doen en voor welke doeleinden. Je kunt ons tevens verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken.
 • Rectificatie van jouw persoonsgegevens. Indien je van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van jou verwerken onjuist of onvolledig zijn, kun je ons verzoeken om jouw gegevens aan te vullen of te wijzigen.
 • Wissing van jouw persoonsgegevens. Je kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij verwerken te wissen. Wij zullen jouw gegevens na ontvangst van een verzoek daartoe zonder onredelijke vertraging wissen indien:
 • De gegevens niet langer meer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben verwerkt.
 • Je ons niet langer toestemming geeft om jouw persoonsgegevens te verwerken.
 • Je bezwaar maakt tegen de verwerking van de persoonsgegevens en er geen reden is waarom wij de gegevens nog langer mogen verwerken.
 • De gegevens door ons zijn verwerkt in het kader van direct marketing.
 • De persoonsgegevens door ons niet verwerkt hadden mogen worden (‘onrechtmatige verwerking’).
 • De wet ons verplicht om de persoonsgegevens te wissen.
 • Beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. In sommige gevallen wens je mogelijk een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt ons in dat geval verzoeken om de gegevensverwerking te beperken. Wij zullen voldoen aan een dergelijk verzoek in de volgende gevallen:
 • Je bent van mening dat de gegevens die wij over jou verwerken onjuist zijn. Totdat de gegevens zijn gecontroleerd en eventueel zijn aangepast of aangevuld, zullen wij deze persoonsgegevens niet gebruiken.
 • Wij hadden de persoonsgegevens niet mogen verwerken, maar je wilt niet dat wij jouw persoonsgegevens (volledig) wissen.
 • Wij hebben jouw persoonsgegevens niet meer nodig, maar je wilt nog gebruik kunnen maken van deze gegevens voor instellen van een claim of het starten van een juridische procedure.
 • Je maakt bezwaar tegen de verwerking door ons van jouw persoonsgegevens en wij hebben dit bezwaar nog niet beoordeeld.
 • Als er een beperking rust op de verwerking van jouw persoonsgegevens, zullen wij deze gegevens slechts verwerken met jouw toestemming. Voordat de beperking wordt opgeheven, stellen wij je daarvan op de hoogte.
 • Overdracht van jouw persoonsgegevens. Je kunt ons verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij verwerken. Wij verstrekken je een kopie in een gangbaar formaat dat bruikbaar is als je de gegevens bijvoorbeeld wilt overdragen aan een andere dienstverlener, zoals een andere arbodienst. Indien dit voor ons technisch mogelijk is en je dit wenst, kunnen wij de persoonsgegevens rechtstreeks doorsturen naar jouw nieuwe dienstverlener. Je kunt ons op grond van jouw recht op gegevenswissing verzoeken om persoonsgegevens te wissen. Mogelijk heeft je verzoek (mede) betrekking op persoonsgegevens die wij aan een andere dienstverlener hebben verstrekt. Als wij in dat geval verplicht zijn om deze persoonsgegevens te wissen, zullen wij de andere dienstverlener – voor zover dit mogelijk is - hiervan op de hoogte stellen. Hierna kan de derde dienstverlener de persoonsgegevens eveneens wissen.
 • Informatie over ontvangers die wij in kennis hebben gesteld van rectificatie, wissing of beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op jouw verzoek kunnen wij persoonsgegevens rectificeren, wissen of de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken. Het kan voorkomen dat wij de persoonsgegevens waarop jouw verzoek betrekking heeft, hebben verstrekt aan een derde. Als wij persoonsgegevens hebben gerectificeerd, gewist of de verwerking van jouw persoonsgegevens hebben beperkt, zullen wij deze derden hiervan op de hoogte stellen, tenzij dit voor ons niet mogelijk is. Op jouw verzoek verstrekken wij informatie over deze derden.
Je hebt het recht om schriftelijk bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je bezwaar maakt, vragen wij om uitleg waarom je het niet eens bent met de verwerking.
Verzoeken die je tot ons richt op basis van bovenstaande rechten, zullen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand na ontvangst worden uitgevoerd. Het kan zijn dat wij meer tijd nodig hebben voor je verzoek. Als dat zo is, stellen we je hiervan uiterlijk binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek op de hoogte. Wij kunnen de termijn in dat geval met maximaal twee maanden verlengen.
Als wij niet aan je verzoek zullen voldoen, zullen we je daarover uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek schriftelijk berichten. In dat geval heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

HumanTotalCare maakt gebruik van cookies. In onze cookieverklaring kun je meer lezen over wat cookies zijn en welke cookies HumanTotalCare op haar website plaatst.

Contactgegegevens

Mocht je nog vragen hebben over dit privacyreglement, onze cookieverklaring of de verwerking van jouw persoonsgegevens door HumanTotalCare, neem dan contact op met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens.

HumanTotalCare B.V.
T.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Science Park Eindhoven 5127
5692 ED Son
Telefoonnummer: 040-20 66 900

Inwerkingtreding van het privacyreglement

Wij behouden ons het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit privacyreglement geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.
Bovenstaand privacyreglement is voor het laatst bijgewerkt op 9 september 2020.

Blijf op de hoogte van interessante vacatures