Disclaimer

Op de site www.werkenbijhumantotalcare.nl, verder genoemd: 'de site', zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, ga je akkoord met onderstaande voorwaarden.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de site besteden, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: 'de informatie') op de site onvolledig, onjuist of niet actueel is. Wij doen ons uiterste best om dit te voorkomen, maar bieden geen garanties.

De getoonde informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Wanneer je zonder verificatie of persoonlijk advies van de getoonde informatie gebruikmaakt, doe je dat voor eigen rekening en risico.

De informatie op de site wordt door ons periodiek aangevuld en gewijzigd. Eventuele aanvullingen en wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd.

Wij willen je er graag op wijzen dat een bezoeker van de site geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie, afbeeldingen of documenten openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HumanTotalCare. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk.

Je bezoekt onze website met een reden. Die reden is niet altijd bekend bij ons. En daarom weten wij ook niet waarvoor je de aanwezige informatie zult gebruiken. Wij garanderen dan ook niet dat de informatie op de site, of de sites waarnaar wij verwijzen, ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor je de informatie raadpleegt.

Gezien het voorgaande sluit HumanTotalCare dan ook alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, de daarin opgenomen informatie, de inhoud van de sites waarnaar wordt doorverwezen, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en/of de informatie te kunnen raadplegen.